Mantra Chant

A celestial utterance that moves towards the cosmos through your body. It represents the vibrations of the ultimate formless universal consciousness. 

ॐ द्यौ: शान्तिरन्तरिक्षँ शान्ति:, पृथ्वी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति:। वनस्पतय: शान्तिर्विश्वे देवा: शान्तिर्ब्रह्म शान्ति:, सर्वँ शान्ति:, शान्तिरेव शान्ति:, सा मा शान्तिरेधि॥ 

                                      ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥

                                          सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

                                   सर्वेषां मङ्गलं भूयात् सर्वे सन्तु निरामयाः।

                                   सर्वे कुशलिनः सन्तु सर्वे सन्तु निराम्याः।

                                           शुभं भवतु पाठकलेखकयोः। 

शिवमस्तु सर्वजगतः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत्।।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्कष्टमाप्नुयात्।।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥

ना अहम् कर्ता सर्वस्य हरि कर्ता।